OECD zhodnotilo Slovensko; 18. apríl 2024

OECD vydalo 18.4.2024 hodnotiacu správu environmentálnej výkonnosti Slovenska. Správa je plná výhrad a kritických hodnotení.


Dostupné na: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/108238e8-en/index.html?itemId=/content/publication/108238e8-en

K našim témam - vode a kanalizáciám - je hodnotenie nasledovné:

  • “Slovensko vo všeobecnosti pociťuje nízky nedostatok vody, ale klimatické zmeny vystavujú juhozápadný región vrátane najväčšej zásobárne pitnej vody vážnemu riziku sucha.”

  • “Najvýraznejšími tlakmi na vodné útvary sú poľnohospodárstvo (používanie hnojív a pesticídov), hydromorfologické zmeny, nečistené odpadové vody, bodové zdroje znečistenia a klimatické zmeny.”

  • “Slovensko zlepšilo čistenie odpadových vôd, ale ich napojenosť patrí medzi najnižšie v OECD a individuálne sanitačné systémy sú bežnejšie ako v iných krajinách EÚ. Splnenie prísnejších požiadaviek plánovaných v rámci prebiehajúcej revízie smernice EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd (UWWTD) bude náročné. Okrem toho je celé územie označené ako citlivá oblasť, ktorá si vyžaduje pokročilé čistenie odpadových vôd.”

Zo správy:

 

My v PS dlhodobo a opakovane upozorňujeme na problematiku 

  • dostupnosti pitnej vody, 
  • znečistenia vody pesticídmi a dusičnanmi, 
  • hrozieb nedostatku vody, povodní a potreby adaptačných opatrení,
  • znečistenia životného prostredia nedostatočným čistením komunálnych odpadových vôd.

Napriek veľkému tlaku, od nás, od obyvateľov, obcí a miest, vláda nekoná. Alebo koná s minimálnym nasadením. Riešenia sú nekoncepčné a nesystémové. Od roku 2005 do roku 2022 dosiahli 3 vlády Róberta Fica medziročný prírastok v kanalizačnej sieti iba 0,8 percentuálneho bodu. 

Počet obyvateľov pripojených na verejné vodovody sa v porovnaní rokov 2005 a 2022 zvýšil o 4,87 percentuálnych bodov. Ergo z 85,4 % na 90,27 % za 17 rokov. To je 0,29 % bodov ročne. 

Ak sa niečo zásadné nezmení, očakávania odlišného výsledku nie sú na mieste.